Μπορείτε να ακυρώσετε τη σύμβασή σας εντός δεκατεσσάρων ημερών (14) χωρίς να διευκρινίσετε τον λόγο.

Η προθεσμία αρχίζει από την παραλαβή της πλήρους παραγγελίας από τον παραλήπτη πελάτη ή από τρίτο πρόσωπο που ορίζεται από τον πελάτη.
Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε, με σαφή δήλωση (π.χ. ταχυδρομικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την απόφασή σας να αποσύρετε αυτήν τη σύμβαση.
Προκειμένου να διατηρηθεί η προθεσμία ακύρωσης, αρκεί να στείλετε το μήνυμα σχετικά με την ακύρωση πριν από το τέλος της προθεσμίας.

Ακυρώσεις Συνέπειες

Εάν ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση, θα πρέπει να επιστρέψουμε σε εσάς όλες τις σχετικές πληρωμές που λαμβάνονται από την πλευρά σας, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση τις τυχόν πρόσθετες δαπάνες που προκύπτουν από το γεγονός ότι επιλέξατε έναν τρόπο παράδοσης διαφορετικό από τον κανονικό) αμέσως η το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία που λάβαμε την ειδοποίησή σας σχετικά με την ακύρωση της παρούσας σύμβασης.

Για την επιστροφή της πληρωμής θα χρησιμοποιήσουμε τον ίδιο τρόπο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχουμε ρητά συμφωνήσει διαφορετικά μαζί σας. Σε κάθε περίπτωση δεν θα σας επιβληθεί καμία χρέωση για την επιστροφή χρημάτων. Μπορούμε να παρακρατήσουμε την επιστροφή χρημάτων έως ότου λάβουμε τα προϊόντα πίσω ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα, όποια και αν είναι η περίπτωσή σας.

Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν αμέσως στη διεύθυνση της εταιρείας.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Γρηγορίου Λαμπράκη 14
564 29 Θεσσαλονίκη

και οπωσδήποτε όχι αργότερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία που μας γνωστοποιήσατε την ακύρωση της παρούσας σύμβασης. Η προθεσμία πληρούνται εάν αποστείλετε τα αγαθά πριν από τη λήξη των δεκατεσσάρων ημερών. Φέρετε το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.

Απλά πρέπει να πληρώσετε για οποιαδήποτε υποτιμημένη αξία των αγαθών, εάν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι η απώλεια αξίας οφείλεται σε ακατάλληλο χειρισμό και επηρεάζει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.